مثلا نگاه مستقیم به خورشید با آن همه روشنایی و زیبایی 
نه تنها سودی ندارد،
بلکه باعث کوری یا ضعف بینایی می شود.

نگاه به حسن جمال جنس مخالف هم ضررهایی دارد 

می بینی، می خواهی، به وصالش نمی رسی،
 دچار افسردگی میشوی…

می بینی، شیفته می شوی، عیب ها را نمی بینی،
ازدواج میکنی، 
طلاق می دهی.

می بینی ، دلباخته می شوی، به وصالش نمی رسی،
 خودکشی میکنی.

می بینی ، با همسرت مقایسه می کنی، ناراحت می شوی،
 بداخلاقی می کنی.

می بینی ، لذت می بری، به این لذت عادت می کنی، 
چشم چران می شوی،
در نظر دیگران خوار می گردی.

می بینی ، لذت می بری، حب خدا در دلت کم می شود، 
ایمانت ضعیف می شود.

می بینی ، عاشق می شوی، از راه حلال نمی رسی، 
دچار گناه میشوی.

می بینی ، دائم به او فکر می کنی، از یاد خدا غافل می شوی،
 از عبادت لذت نمی بری.