"همیشه می توان تولدی دوباره داشت..به روز شدن شبهای یکشنبه "
   شیوه های جنگ روانی

شیوه های جنگ روانی یکی از ا بزارهای صهیونیسم بین الملل در تسخیر دنیا جنگ روانی و سایبرنتیک است که سینما و مطبوعات و رسانه ها و مراکز علمی- فرهنگی مهم ترین ابزار این نوع جنگ هستند؛ لذا بر ماست تا با شناخت شگردهای این طریقه نبرد در مواجهه باصهیونیستها در این عرصه هم پیروز و سربلند شویم. بعضی تکنیک های جنگ روانی که قرآن کریم هم مفصلا در بحث از شیاطین به آن پرداخته است از این قرار است:
 1. زینت بخشی به طرح ها و علوم وزندگی غیر خدایی و مادی گرایانه و اغوای بندگان خدا .
 2. تخویف و ترساندن از هیبت و زرق و برق برنامه های خود و در نتیجه خود باختگی سایرین.
 3. سعی در القای محبت خود در دل مخاطب و بدین طریق گمراه کردن وی.
4. رجز و وسوسه به شر وظلالت و به لغزش افکندن انسانها.
 5. فریب و حیله و گفتن سخنان آراسته ( زخرف القول ) و گول زننده.
 6. ارتباط برقرار کردن با عوامل خود فروش و فریب کار خود در صفوف دشمنانشان.
7. استفاده از شعر و ادبیات وهنر برای بازی با احساسات مردم و گمراهی آنها.
 8. ترویج غفلت و بسط سرگرمی های بی فایده و سوء استفاده از عنصر زمان و وقت کشی.
 9. نسیان و فراموشاندن مطالب از ذهن مردم.
 10. توسعه کفران نعمات الهی و نادیده گرفتن امکانات و توانایی ها در جوامع و افراد.
 11. فخرفروشی و امید به دارایی های مادی و مالک حقیقی پنداشتن خود و فراموشی خدا.
12. دادن وعده های پوچ و توخالی و بی اساس مانند وعده به فقر و تشویق حرص در افراد.
 13. امر به فحشاء و فساد و آزادی های شیطانی.
 14. تشویق مردم به سرنهادن برآستان ولایت طاغوت و تواضع در برابر راه و علم طاغوتی.
 15. پیروی از ظن وگمان و حق دانستن پنداشته های خود یا قوم خویش.
 16. حق دانستن پیروی از اکثریت.
 17. ترویج تقلید و پیروی کوراز پیشینیان گمراه و نژاد گرایی و قبیله پرستی.
 18. دادن امیدها و آرزوهای واهی.
19. دشمنی و وهن و تمسخر مقدسات.
 20. شبهه افکنی و خوض و بازی در آیات الهی.
21. ترویج روحیه نفاق ودورویی.
 22. تشویق استفاده ازفرهنگ بیگانه ازراه الهی(سمبلها و لباسها و آداب و رسوم وکلمات و واژه ها ومدها)
 23. ترویج سحرو جادو گری و شعبده بازی.
 24. تحریف عمدی کلمات دیگران و خداوند متعال.
25. پنهان کردن حقایقی که به زیان آنها ست.
 26. انکار و لاپوشانی حقی که فهمیده اند ولی به نفعشان نیست.
 27. افزون طلبی و تکاثر بی مورد
 28. سست بودن درمسیر حق.
 29. تشویق به همنشینی با انسانهای شیطان صفت.
 30. ترغیب به گوش ندادن و ندیدن و نگفتن و تفکر نکردن در حقیقت.
 مهمترین نکته برای در امان ماندن از تیرهای مسموم جنگ روانی توکل به خداوند متعال است که «من یتوکل علی الله فهو حسبه». در این راه پر فراز و نشیب تلاش و کوشش در جهت گسترش و تعمیق آگاهی ها و اطلاعات و علوم مفید ما را بیمه خواهد کرد. کسب شناخت از محیط اطراف و مرد زمانه بودن و نهراسیدن از مشکلات و ایمان و ایقان به هدف از مهمترین نکاتی است که در طی این طریق صعب ما را یاری خواهد رساند. باید مرد خدا بود و جز او را ضعیف شمرد که خدا بزرگ تر از آن است که حتی در وصف ما هم آید و دیگران همه مخلوقات و مملوکات اویند و او صاحب اختیار همه چیز و همه کس است. باید توحید را به تمام و کمال بفهمیم و داشته باشیم که توحید نه تنها درخلقت که درربوبیت و عبادت هم جریان دارد؛ پس هرکس امیدش او باشد او هم او را کفایت خوا هد کرد، مانند بسیاری از پیامبران خدا که تنها و بی چیز ایستادند و به همه چیز رسیدند. .... و خدای آنها هنوز هم خدای جهانیان است.